Vedtektene våre

VEDTEKTER FOR LITLEDALEN BARNEHAGE SA Revidert på årsmøte 06.04.2022

VEDTEKTER  for samvirkeforetaket Litledalen barnehage SA, org. nr. 856.766.632 er revidert på årsmøte 06.04.2022.

1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Litledalen barnehage SA. Foretaket har forretningskontor i Flekkefjord kommune.

2. Formål

Foretakets formål er å eie og drive barnehage til det beste for medlemmene og deres barn. Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester fra foretaket. Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene. Eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i foretaket.

3.Medlemskap

Foretaket er åpent for foreldre/foresatte som får tilbud om barnehageplass i barnehagen. Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om barnehageplass, plikter de å bli medlem av foretaket. Medlemskapet kan etter avtale med daglig leder overdras mellom foresatte som har felles barn. 

Medlemmene må betale en medlemskontingent på kr. 200,- pr barn pr. barnehageår. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.                                                                    Foretaket kan bruke elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsel, informasjon, dokument og lignende etter samvirkeloven til medlemmene såfremt medlemmet uttrykkelig har godtatt det og ikke noe annet følger av lov om samvirkeforetak.

Når et medlem skal gi meldinger eller lignende etter lov om samvirkeforetak, kan medlemmet gjøre dette ved hjelp av elektronisk kommunikasjon til den e-post adressen ( post@litledalen-barnehage.no ) eller på den måten daglig leder eller styret har fastsatt til dette formålet

4. Utmelding

Et medlem plikter ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som barnehageplassen blir oppsagt, med mindre annet er avtalt med styret. Utmeldingsfristen er like lang som barnehageplassens oppsigelsestid, pr dags dato er det to måneders oppsigelsestid regnet fra den 1. i månedene etter at skriftlige utmeldingen kom frem til foretaket.

Har et medlem flere barnehageplasser plikter medlemmet ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som siste barnehageplass blir oppsagt, med mindre annet er avtalt med styret. Utmeldingsfristen er samme som punktet over. Medlemmer som har barn som begynner på skolen, trenger ikke melde seg ut / si opp plassen, dette skjer automatisk når barnehageåret er slutt.

5. Styret

Foretaket skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 3 medlemmer i tillegg til 2 varamedlemmer. Daglig leder er fast sekretær for styret. Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år.Varamedlemmer velges for ett år. Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. Styret skal velges av årsmøtet. Årsmøtet velger styreleder ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.

6. Styrets oppgaver

Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller daglig leder kan kreve at styret sammenkalles for å ta opp bestemte saker. Styret skal føre protokoll over styresakene i samsvar med samvirkeloven. Protokollen skal underskrives av de styremedlemmene som har vært med på styrebehandlingen. Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten. Styret skal fastsette planer og budsjett for virksomheten, og orientere om budsjettet på årsmøtet.

Styret skal holde seg orientert om foretakets økonomiske situasjon, og skal se til at det blir ført fullgod kontroll med virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen. Styret velger regnskapsfører. Styret har ansvaret for at regnskapet sammen med styrets beretning legges frem for årsmøtet.

Styret skal sette i verk de undersøkelsene som styret mener er nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal sette i verk slike undersøkelser dersom en eller flere av styremedlemmene krever det. Styret skal føre tilsyn med daglig leder og virksomheten i foretaket for øvrig. Styret bør fastsette instruks for daglig leder. Styret har arbeidsgiveransvaret i barnehagen.   Styret skal utarbeide en styreinstruks.

7. Styrets vedtak

Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede eller er med på saksbehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe vedtak uten at alle styremedlemmene så langt det er mulig har fått anledning til å delta i behandlingen av styresaken. Har noen styremedlemmer forfall, skal et varamedlem innkalles. Et styrevedtak krever at flertallet av de styremedlemmer som er med på behandlingen av en sak, har stemt for. Står stemmene likt, gjelder det som møtelederen har stemt for. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

Ved valg og ansettelser er den som for flest stemmer valgt eller ansatt. Styret kan på forhånd fastsette at det skal stemmes på nytt dersom ingen får flertall av de stemmene som er gitt. Står stemmetallet likt ved valg av styreleder eller møteleder, blir valget avgjort ved loddtrekning. I andre tilfeller der stemmene står likt, gjelder det som møtelederen har stemt for.

8. Daglig leder (styrer)

Foretakets daglige leder ansettes av styret.                                                                                 Daglig leder skal stå for den daglige administrative og pedagogiske ledelsen virksomheten i foretaket og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter forholdene i foretaket er av uvanlig art eller av stor betydning. Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i hvert enkelt tilfelle eller når det er til vesentlig ulempe for foretaket å vente på styrevedtak. Styret skal ha melding om avgjørelsen så snart som mulig.

Daglig leder skal sørge for at foretakets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.         

Daglig leder skal minst hver fjerde måned, i møte eller skriftlig, gi styret melding om virksomheten i foretaket, tilstand for foretaket og resultatutviklingen.                                                                          Styret og det enkelte styremedlem kan til en hver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse for bestemte saker.

9. Årsmøte

Årsmøtet er foretakets øverste organ.                                                                                      Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av april måned hvert år. Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst ti prosent av medlemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Årsmøtet ledes av styrelederen med mindre årsmøtet velger en annen møteleder.

10. Innkalling til årsmøte

Styret innkaller skriftlig til årsmøte med minst 3 ukers varsel.                                                 Innkallingen skal klart oppgi de sakene som årsmøtet skal behandle, samt tid og sted for møtet. Forslag om vedtektsendringer skal tas inn i innkallingen. Saker et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet skal meldes skriftlig til styret i så god tid at de kan tas med i innkallingen. Er innkallingen allerede sendt, skal det sendes ny innkalling dersom den kan komme frem minst en uke før årsmøtet skal holdes.

11. Saker som skal behandles på årsmøtet

- Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen.

- Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer på møtet, antall stemmeberettigede og hvor mange stemmer disse har.                                                                                                                            - Gjennomgang av styrets årsmelding.                                                                                                - Godkjennelse av årsregnskap.                                                                                                          - Valg av styremedlemmer. Styreleder velges særskilt.                                                                          - Valg av revisor.                                                                                                                                                        - Eventuelle forslag til vedtektsendringer                                                                                            - Eventuelt forslag til oppløsning.                                                                                                       - Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling

12. Stemmeregler for årsmøtet

Hvert medlem har èn stemme på årsmøtet. Har en familie mer enn ett barn i barnehagen må de ha ett medlemskap for hvert barn og kan dermed har flere stemmer. Hvert medlem kan møte ved fullmektig på årsmøtet, men ingen kan være fullmektig for mer enn et medlem. Fullmektigen må legge frem skriftlig og datert fullmakt.

En beslutning av årsmøtet krever at flertallet av de som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være tilstede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig.

13. Vedtektsendring

Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer med mindre samvirkeloven stiller strengere krav.

14. Oppløsning og avvikling

Oppløsning av foretaket besluttes av årsmøtet med det samme flertall som gjelder for vedtektsendringer. Eventuelle gjenværende midler skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål.

15. Forholdet til lov om samvirkeforetak (samvirkeloven)

Dersom ikke annet følger av vedtektene gjelder lov om samvirkeforetak (samvirkeloven) av 29. juni 2007 nr. 81 i punkt 16.

 

 

VEDTEKTER FOR LITLEDALEN BARNEHAGE S/A

( Jf Barnehageloven )

 

LITLEDALEN BARNEHAGE S/A

1. Barnehagen eies og drives av

     LITLEDALEN BARNEHAGE.

 

2. Barnehagen drives i samsvar med:

a)Lov om barnehager og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer av

     departement / Storting.

b) Vedtak i Litledalen Barnehage

c) De til enhver tid gjeldende vedtekter og planer for barnehagen.

 

3. Barnehagens foreldreråd og samarbeidsutvalg

Foreldrerådet består av foreldrene/ de foresatte til alle barna i barnehagen og det skal avholdes minimum et møte i foreldrerådet hvert år.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

a) Foreldrerådet og de ansatte velger to representanter hver og eierne velger en

     representant til barnehagens samarbeidsutvalg.

b) Daglig leder har møte-, tale- og forslags rett i samarbeidsutvalget. Daglig leder har

     ikke stemmerett med mindre vedkommende er valgt medlem.

c) Representanter for foreldrene og de ansatte velges for ett år om gangen. Eieren

     bestemmer selv funksjonstiden til eierrepresentanten.

d) Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.

 

 

 

4. Opptak.

A)  Opptaksmyndighet.

Daglige leder foretar opptak på bakgrunn av de til enhver tid gjeldende opptakskriterier. Klage på avslag om plass behandles av styret i Litledalen barnehage og endelig vedtak fattes av styret.

 

B) Opptakskrets.

Barnehagens opptakskrets er barn bosatt i Flekkefjord kommune og de nærliggende kommuner. Det er ikke til hinder for søknaden at en på søknadstidspunktet har adresse i annen kommune enn nevnt over.

 

C) Opptakskriterier.

Vi har samordnet opptak med Flekkefjord kommune jf barnehagelovens § 17 og felles søknadsfrist for hovedopptaket. Vi har felles søknadsskjema og søknader skal sendes til Flekkefjord kommune.

Iht. barnehagelovens (§18) har barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, rett til prioritet ved opptak i barnehage.

1.      Barn med nedsatt funksjonsevne, etter barnehageloven §18

2.     Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd

3.     Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen, og vi regner barn som søsken på søknadstidspunkt (hovedopptaksfrist, for tiden 1.mars)

4.     Barnets alder i forhold til barnegruppas sammensetning.

 

 

 

D) Opptaksperiode og oppsigelsesfrist.

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess på våren. Daglig leder kan tilby barnehageplass hvis ledig kapasitet utenom samordnet opptaksprosess. Beslutningen om opptak av barn i barnehagen og tildeling av ledige plasser foretas av barnehagen iht. barnehagelovens bestemmelser om samordnet opptaksprosess.

Barna som tildeles plass har fast plass frem til skolestart.

 

Oppsigelsesfristen er 2 måneder og gjelder fra 1. hver måned. Oppsigelsen må være skriftlig.

 

5. Åpningstider.

Barnehagen har åpent mandag – fredag kl.  06.40 – 16.20

Onsdag før påske, julaften og nyttårsaften holdes barnehagen stengt.

6 planleggings dager pr. barnehageår holdes barnehagen stengt, hvilke dager annonseres i god tid.

De fastsatte åpningstider må respekteres.

Ved henting av barna etter stengetid vil det bli gitt en skriftlig advarsel og deretter beregnes ett gebyr på kr. 250,-. pr. gang.

 

6. Leke- og oppholdsareal.

         Barnehagens leke- og oppholdsareal skal være minimum 4 kvm pr. barn over 3 år og minimum 5,33

kvm pr. barn under 3 år.  Utearealet skal være minimum 6 ganger så stort som lekearealet inne.

 

7. Ferie

Barnehagen holder ferie stengt 2 uker i juli (uke 28+29) og den tredje uka må være i sammenheng med de to ukene barnehagen er stengt ( 27 eller 30 ).

Den 4.ferieuka kan tas ut som enkelt dager, men varsel om feriedag må gis til daglig leder minst en uke i forkant.

                                 

Foreldrene skal innen 15.april gi melding til barnehagen når barnet skal ha ferie. De som

ikke gir beskjed innen fristen blir satt opp på ferie i fellesferien, uke 28 – 30.

På bakgrunn av denne informasjonen utarbeider daglig leder ferielister for personalet og plan for sommerdriften av barnehagen. Planen forelegges styret for godkjenning innen 15.mai.

 

8. Betaling av barnehageplassen.

A) Betalingssatsene fastsettes av styret i Litledalen Barnehage S/A innenfor vedtatte retningslinjer fra myndighetene.

De til enhver tid gjeldende betalingssatser fremgår av oppslag på barnehagens hjemmeside www.litledalen.barnehage.no .

Det betales for 11. måneder i året og søskenmoderasjonen er for tiden på 30% på den billigste plassen for barn nr.  2 og 50% for barn nr. 3. Juli måned er betalingsfri måned.

 

B) Redusert foreldrebetaling ved lav inntekt                                                                   Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen                                            Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret. Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling (det må søkes til kommunen, se for øvrig retningslinjer på kommunens hjemmeside)

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer                                                        Alle 2-,3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, kan søke om å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra og med 1. august 2021 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 583 650 kroner per år

 

C) Ved fravær må avgiften betales. Det gis ikke fratrekk for betaling selv om barnet har mer fravær enn 4 ukers ferie.

D) Foreldre betalingen forfaller den 15. i hver måned. Manglende betaling sendes til inkasso, og

             hvis kravet sendes til inkasso regnes da dette som oppsigelse av barnehageplassen.

             Barnehageplassen mistes uten ytterligere varsel etter 1 måned hvis ikke kravet gjøres opp.

 

E) Dugnad.  Foresatte skal utføre 8 timer dugnad per år, dersom dugnad ikke utføres må det betales kr. 375,- pr time. Foresatte som er alene forsørgere og har 100% foreldreansvar må utføre 4 timer dugnad pr år. Fritaket må avklares med daglig leder i forkant.

 

F) Kostpenger kommer i tillegg til foreldrebetalingen. Kostpengene indeksreguleres med 3 % ved oppstart av nytt barnehageår hvert år (1.august) se oppdatert prisoversikt på barnehagens hjemmeside

 

9.  Mat

         Det skal være 2 brødmåltider i barnehagen pr. dag, frokost og lunsj og i tillegg er det

            fruktmåltid om ettermiddagen.

            Kaker, slikkerier etc. må ikke tas med i barnehagen uten avtale.

 

10.  Helsemessige forhold barn og personalet.

Før barnet begynner i barnehagen skal det legges frem erklæring om barnets helse og personalet har plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll i henhold til gjeldende regelverk, jf barnehagelovens §50

A) Hvis et barn er sykt eller har fravær av andre grunner må det gis beskjed til barnehagen.

            B) Syke barn må holdes hjemme fra barnehagen pga smittefaren. (jf. Helseinformasjonshefte fra

Flekkefjord kommune / helsestasjonen)

 

C) Hvis barnet ikke kan være ute og delta i aktiviteter på lik linje med de andre barna må barnet holdes hjemme. Det kan tas hensyn til barn som eventuelt har kroniske sykdommer, og har behov for å være inne i perioder, dokumenteres med lege erklæring.

D) I tvilstilfeller avgjør daglig leder om barnet kan være i barnehagen.

 

11.  Ansvar.

         A) Styret er pålagt å tegne ulykkesforsikring for barna. Informasjon om gjeldende forsikring

            deles ut til foreldrene når barnet begynner i barnehagen.

            B) Personalet har ansvar for barna den tiden de er i barnehagen.

Bringing og henting av barna er foreldrenes ansvar, den som følger barnet til barnehagen må ikke forlate barnet før de har vært i kontakt med personalet.

 

C) Dersom barnet skal hentes av andre enn foreldre / foresatte skal barnehagen ha beskjed om dette på forhånd.

 

D) Medbrakte eiendeler har personalet ikke ansvar for.

E) De ansatte i barnehagen må ikke ta med barna som passasjerer i egen bil eller offentlig transportmiddel uten foreldrenes skriftlige samtykke.

 

F) Ansatte og styremedlemmer har taushetsplikt om alle fortrolige opplysninger de måtte bli kjent med i kraft av sine stillinger eller verv.

G) Oppdatert intern kontroll skal være tilgjengelige for ansatte og foreldre.

Barnehagen følger forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

 

H) Politiattest. Den som skal arbeide i barnehage må legge fram tilfredsstillende politiattest før tiltredelse, jf barnehagelovens §30

 

 

 

12.  Instruks.

         Instruks for daglig leder og personalet fastsettes av styret i barnehagen.

 

13.  Samarbeidspartnere.

Barnehagen har et tverrfaglig samarbeid med helsestasjonen, PP-tjenesten jevnlig (ca hver 3.uke) andre instanser som f.eks barnevernet, familiesenteret, kommunepsykolog med flere kan innkalles ved behov. Fra barnehagen møter pedagogiske ledere og daglig leder i disse møtene.

 

14.   Oppholdstider

Litledalen barnehage tilbyr kun oppholdstid på 100 % plasser. Gjelder fra barnehageåret 2021/22 med søknadsfrist 1.mars 2021.   

 

15.    Rullering av vedtektene

            Vedtektene revideres ved behov.